[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(laboratorija i nedjeljom 10:00 - 17:00)

[email protected] | 020 227 224
[email protected] | 020 227 227
[email protected] | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(laboratory and on Sundays 10:00 - 17:00)

SEGOVA Program je najnaprednija, najinovativnija i najsigurnija autologna metoda organskog obnavljanja gonada, koju u Specijalnoj bolnici Ars Medica vodi prof dr Aleksandar Ljubić.

Zahtijeva upotrebu sopstvenih ćelija pacijenata kao i faktora rasta da bi se ponovo uspostavile i poboljšale funkcija jajnika i proizvodnja hormona, i na taj način se unaprijedilo reproduktivno zdravlje i funckionisanje cijelog tijela.

Obnavlja funkciju jajnika, pomaže u odlaganju menopauze i spriječava bolesti povezane sa starenjem.

Glavna prednost SEGOVA programa je u njenom autolognom, organskom obnavljanju gonada, organa koji se najviše mijenjanju u toku procesa starenja. Gonade, jajnici i testisi utiču na funkcionisanje i strukturu svih ostalih organa u organizmu.

Obnavljanje normalne funkcije gonade – proizvodnje oocita/ jajnih ćelija ili ćelija sperme, neophodno za reprodukciju i hormone kao i za pravilno funkcionisanje cijelog tijela, zavisi od različitih elemenata.

Gonade moraju sadržati adekvatne ćelije koje će se razviti u jajne ćelije i ćelije sperme. Ovi organi takođe proizvode hormone, pod uslovom da postoje adekvatni kontrolni mehanizmi (najviše faktori rasta), i prava količina energije za takve zahtjevne procese koje kontrolišu veoma strogi genetski mehanizmi.

Cilj tehnologije koja se koristi za podmlađivanja jajnika je da se zaustavi smanjenje plodnosti koje je povezano sa starenjem i propratne komplikacije, kao i smanjenje funkcije jajnika uzrokovano patološkim stanjima. U takvim slučajevima se preporučuje retransplantacija tkiva jajnika kao potencijalna terapija i banka oocita za anticipirano iscrpljivanje zaliha gameta.

Kandidati


Disfunkcija jajnika i smanjenje plodnosti koje su povezane sa starenjem kod žena pojavljuju se kao indikator za podmlađivanje jajnika, jer se godine u kojima žene pokušavaju da zatrudne prvi put postepeno povećavaju u poslednjih nekoliko decenija. Plodnost žena se prirodno značajno smanjuje nakon 35 godine, uzrokujući loš kvalitet jajnih ćelija, abnormalnosti u diobnom vretenu, neusklađenost hromozoma i skraćene telomjere.

Postoje različite grupe žena koje žele da sačuvaju plodnost i podmlade jajnike: pacijentkinje sa hematološkim malignitetima, žene sa prijevremenim otkazivanjem funkcije jajnika i neplodnošću, i koje žele da odlože rađanje iz ličnih razloga.

Uz SEGOVA proceduru, obnovljeno tkivo jajnika preuzima ulogu koju je ranije imalo i započinje proizvodnju sopstvenih polnih hormona. Izgubljena funkcija jajnika se ponovo uspostavlja i svi ostali organi i tkiva u tijelu se podmlađuju i njihov rad se poboljšava.

Procedura

Program SEGOVA se sastoji iz nekoliko odvojenih procedura koje su integrisane u zajednički projekat sa ciljem da se podrže, poboljšaju ili stvore elementi koji su neophodni za normalnu funkciju gonade.

Početna slova skraćenice SEGOVA označavaju procedure:

S – Stem cell therapy – terapija matičnim ćelijama
Ćelijska terapija koja koristi autologne matične ćelije (dobijene iz samih tijela pacijenata). Cilj je da se stvore nove ili podstaknu postojeće nediferencirane gonadne matične ćelije, koje treba da se razviju u nove jajne ćelije ili ćelije sperme i ćelije koje proizvode hormone.

E – Energy mitochodrial boosting – pojačavanje energije mitohondrije
Terapija matičnim ćelijama se sastoji iz ispravljanja mitohondrijske funkcije u postojećim ćelijama. Ipak, pojačavanje proizvodnje mitohondrijske energije u ćelijama gonade uz određeni režim fizičkog vježbanja – HIIT (Intervalni trening visokog intenziteta) predstavlja kombinaciju visoko-intenzivnog, naizmjeničnog, specifičnog anaerobnog vježbanja.

G – Growth factor PLPR therapy – PLPR terapija faktorima rasta
Faktori rasta su neophodni posrednici u gonadnim kontrolnim mehanizmima. Ovi faktori rasta se dobijaju iz krvi pacijenta i koriste se za tretiranje tkiva gonade. Djeluju tako što kontrolišu stvaranje i rast jajašca i okolnih ćelija koje su odgovorne za proizvodnju hormona. Posljednjih godina se metode za revitalizaciju jajnika primjenjuju širom svijeta kako bi se poboljšala hormonska i reproduktivna stanja pacijenata, tako i njihov kvalitet života. PLRP je izdvojen dio cjelokupne krvi gdje je visok nivo trombocita koncentrisan, ali sa faktorima rasta tri do pet puta većih od koncentracije plazme. Faktori rasta se nalaze u granulama i igraju važnu ulogu u ćelijskoj proliferaciji, hemotaksi, promovisanju angiogeneze i diferencijaciji mezenhimalnih i drugih vrsta ćelija.

OVA – Ovarian in Vitro Activation – In vitro aktivacija jajnika
Proizvodnja jajašca – oogeneza, zavisi od pravilne genetske kontrole. Hippo signalni put je neophodan za održavanje optimalne veličine organa. Sadrži nekoliko negativnih regulatora rasta. AKT signalni put ima ključnu ulogu u pokretanju rasta folikula. In vitro aktivacija jajnika predstavlja autologni genetski tretman tkiva gonade u cilju obnavljanja kako reproduktivne tako i endokrine funkcije jajnika.

Procedure po danima:

SEGOVA procedura 0. dan

Dolazak u odabranu kliniku SEGOVE i vrijeme provedeno sa nutricionistima i fizičkim stručnjacima.

SEGOVA procedura 1. dan

Započinje uzimanjem krvi pacijenta iz koje se izdvajaju ćelije bogate faktorima rasta koje se zatim pripremaju za aktivaciju. Slijedi biopsija gonada koja se vrši putem minimalno invazivne procedure pod lokalnom ili opštom anestezijom. Dobijeno tkivo gonade je mikro fragmentirano.

SEGOVA procedura 2. dan

Pacijentkinja se odmara u bolnici. U međuvremenu se vrši inkubacija čestica tkiva u faktore rasta iz prethodno dobijenih ćelija krvi (u posebno kontrolisanim uslovima u laboratoriji).

SEGOVA procedura 3. dan

Ova faza zahtijeva uzimanje uzorka koštane srži putem punkture cjevanice.  Koštana srž se obrađuje kako bi se izdvojile matične ćelije pacijenta. Koristi se 4D ultrazvuk sa iglom u boji za gonadnu retransplantaciju kako bi se ubacilo prethodno obrađeno tkivo gonade sa faktorima rasta. Isti pristup se primjenjuje i kod sljedećeg koraka – aplikacija matičnih ćelija u gonade. Nakog toga se pacijentkinja otpušta iz klinike i može se vratiti redovnim aktivnostima ili otputovati.

Segova za muškarce

Segova procedura za muškarce je sigurna, inovativna metoda koja se bazira na autolognoj, organskoj regeneraciji gonada. Zahtijeva upotrebu sopstvenih ćelija pacijenata kao i faktore rasta kako bi se ponovo uspostavila i poboljšala funkcija testisa i proizvodnja hormona i na taj tačin unaprijedilo reproduktivno zdravlje i funkcionisanje cijelog tijela (kože, lica, kostiju, krvnih sudova i dr.). Pomaže kod odlaganja andropauze i spriječava bolesti povezane sa starenjem.

Smanjeno lučenje testosterona u starijem dobu zajedno sa povezanim simptomima se naziva muškom menopauzom ili andropauzom. Djelimična androgena deficijencija i opadanje testosterona koji se viđaju kod starijih muškaraca imaju klinički značaj. Uz smanjeno lučenje testosterona, neki muškarci osjećaju simptome koji uključuju umor, slabost, depresiju, seksualnu disfunkciju. Standardna medicinska terapija danas  – terapija zamjene testosterona je povezana sa potencijalnim rizicima i nuspojavama.

SEGOVA program za muškarce prati standardni set SEGOVA procedura i uključuje standardni program kontrole.

Program kontrole


SEGOVA program kontrole počinje nakon završetka SEGOVA procedure. Pri odlasku dobijate rezultate ispitivanja; mjesec dana od vršenja procedure obavljate određene analize krvi i dijelite rezultate sa nama. Uobičajeno se sprovode iste/dodatne analize, kvartalno, tokom perioda do dvije godine osim ukoliko SEGOVA medicinski tim ne zahtijeva drugačije i u dogovoru sa pacijentom.

SEGOVA + SEGO + PRP PACIJENTI

  • 93 pacijenta starosti 31 do 60 godina (srednja vrijednost 46,64) sa dijagnozom infertiliteta su kompletirali SEGOVA program i učestvovali u jednogodišnjem praćenju parametara.
  • Grupa od 93 pacijenta je imala sonografska praćenja tokom perioda od godinu dana od procedure, kao i praćenje nivoa hormona FSH, LH, E2, PG i AMH.
  • Studija je sprovedena na Specijalnoj klinici za ginekologiju – Jevremova Beograd, bolnici Saint James Malta, klinici Remedica Skopje, u periodu 2015-2019.

  • Svim pacijentima su prethodno urađene pripremne laboratorijske analize i dati su upitnici o menstruaciji, paritetu, prisustvu dijagnoze POF-a u porodičnoj medicinskoj istoriji, nivou obrazovanja kao i o mogućim izvorima stresa prije amenoreje, takođe su im dati i upitnici o kvalitetu života.

Od ukupnog broja pacijentkinja, 7 su bile trudne (3 spontane i 4 IVF trudnoće) + 2 trudnoće sa dodatnim reproduktivnim tehnologijama.

Od ukupno 9 trudnoća, 3 missed trudnoće i jedna hromozomopatija, dok je 4 uspješno završeno (1 blizanačka trudnoća) + 1 trudnoća sa dodatnim reproduktivnim tehnologijama.

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

Ars Medica
Ars Medica
WordPress Lightbox